DEMURAL - Winkelvoorschriften

§1 VERKLARENDE WOORDENLIJST

Wij hebben de volgende termen gebruikt in de Winkelvoorschriften, die als volgt moeten worden opgevat:

 1. De Beheerder van persoonsgegevens - een autoriteit, organisatorische eenheid, entiteit of persoon die beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens, als omschreven in artikel 7, lid 4, van de wet van 29 augustus 1997 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 2. E-mailadres - een elektronisch postadres van de Internetwinkel, d.w.z. [email protected].
 3. Klant- een natuurlijke persoon, een rechtspersoon en een organisatorische eenheid die geen rechtspersoon is, aan wie speciale regelgeving rechtsbevoegdheid toekent, die een Bestelling in de Online Winkel plaatst of voornemens is te plaatsen.
 4. Winkelvagen - een ruimte in de Online Winkel die individueel aan de Klant ter beschikking wordt gesteld en waar de Klant de nodige informatie kan verzamelen over zijn lopende aankopen en de details van de geplaatste Bestelling.
 5. Kennisgeving - een elektronisch bericht dat wordt verzonden naar het e-mailadres van de Klant dat is opgegeven tijdens het invullen van het Bestelformulier in de Online Winkel, met daarin specifieke informatie.
 6. Product - een roerend goed dat beschikbaar is in het aanbod van de Online Winkel en dat het voorwerp uitmaakt van een Verkoopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper.
 7. Online Winkel - een door de Verkoper geëxploiteerde Winkel, waar Klanten via het Internet (elektronisch) door de Verkoper aangeboden Producten kunnen kopen.
 8. Verkoper - De verkoper en eigenaar van de Online Winkel is DEMUR Krzysztof Wcisło, Rauschwalder Str. 41, 02826 Görlitz, 737-196-00-63
 9. Verkoopovereenkomst - een op afstand gesloten overeenkomst tussen de Verkoper en de Klant, die tot doel heeft de door de Online Winkel aangeboden Producten te kopen.
 10. Bestelling - wilsverklaring van de Klant, rechtstreeks gericht op het sluiten van een Verkoopovereenkomst, waarin de Klant zijn gegevens vermeldt.

§2 ALGEMENE BEPALINGEN

 1. De Beheerder van de persoonsgegevens die door de Klant worden verstrekt als gevolg van het gebruik van de Online Winkel is de Verkoper.
 2. Informatie over de door de Verkoper toegepaste methoden voor de bescherming van persoonsgegevens is te vinden in het Privacybeleid, dat bijvoegsel nr. 1 bij deze Winkelvoorschriften vormt.
 3. Het moment van het sluiten van de Verkoopovereenkomst is het moment van ontvangst van de Kennisgeving van aanvaarding van de Bestelling voor uitvoering. Het plaatsen van een Bestelling betekent niet dat deze wordt aanvaard.
 4. Om gebruik te kunnen maken van de Winkel, met inbegrip van het doorbladeren van het assortiment van de Winkel en het plaatsen van bestellingen van Producten, is het noodzakelijk om te beschikken over een eindapparaat met internettoegang en een webbrowser, een toetsenbord of een ander aanwijsapparaat, waarmee elektronische formulieren correct kunnen worden ingevuld, hetgeen noodzakelijk is voor het correct plaatsen van een Bestelling, een actieve e-mailaccount (e-mail) en ingeschakelde cookies.

§3 REGELS VOOR REGISTRATIE EN HET PLAATSEN VAN BESTELLINGEN

 1. Voor aankopen in de Online Winkel moet u zich registreren (een account aanmaken). De registratie vindt plaats op het moment van de plaatsing van de eerste bestelling. Registratie vereist de volgende gegevens:
  1. Voornaam en achternaam;
  2. E-mailadres;
  3. Postadres;
  4. Telefoonnummer contactpersoon;
  5. Fiscaal identificatienummer, in het geval van zakelijke klanten.
 2. De klant is verplicht zijn haar correcte gegevens te verstrekken. Het is verboden de gegevens van derden te verstrekken.
 3. Na het plaatsen van een Bestelling ontvangt de Klant, op het in de Bestelformulier aangegeven e-mailadres, een wachtwoord voor zijn/haar account bij de Online Winkel.
 4. De Klant heeft de mogelijkheid om het Product als fotobehang of canvas te bestellen
  1. volgens het grafische bestand dat u stuurde;
  2. gebaseerd op een grafische bestand dat beschikbaar is in de Online Winkel.
 5. In geval van toezending van een eigen grafisch ontwerp verklaart de Klant dat hij/zij de auteursrechten op het grafisch ontwerp bezit en de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor de auteursrechten op het in de Bestelling toegezonden grafisch bestand.
 6. In het geval van het plaatsen van een Bestelling voor de creatie van een Product in de vorm van een fotobehang of canvas op basis van een grafisch bestand uit de Online Winkel, omvat de prijs van het Product de kosten van de juiste licenties en auteursrechten, die de creatie van het voorwerp van de Bestelling mogelijk maken. In dat geval verwerft de Klant geen auteursrechten op het Product, en heeft hij met name niet het recht om het Product te reproduceren, te dupliceren of te verspreiden en kan hij er geen inkomsten uit halen. Wijzigingen in dit verband vereisen het sluiten van een afzonderlijke licentieovereenkomst met de Verkoper, schriftelijk gesloten op straffe van ongeldigheid.
 7. Bestellingen worden 7 dagen per week, 24 uur per dag geplaatst.
 8. Om een Bestelling te plaatsen, moet de Klant eerst het Product kiezen dat hem interesseert uit het aanbod van de Verkoper, door de parameters ervan te specificeren, en vervolgens het aangeduide Product aan het winkelwagen toevoegen door op de knop NAAR DE WINKELWAGEN te klikken. Door op de knop te klikken wordt het Product naar de winkelwagen verplaatst, waarna de Klant verder kan winkelen.
 9. Om het winkelen in de Online Winkel te voltooien, gaat de Klant naar de Winkelwagen door op het pictogram te klikken dat zich in de rechterbovenhoek van de Online Winkel bevindt. Nadat de Klant de informatie over het Product in het winkelwagentje heeft gecontroleerd, moet hij, om de bestelling af te ronden, op de knop IK BESTEL klikken.
 10. Nadat de Klant op de knop IK BESTEL heeft geklikt, komt hij op het bestelformulier, dat moet worden ingevuld door de in het formulier gevraagde gegevens in te voeren en de vereiste wilsverklaringen af te leggen. De definitieve bevestiging van de bestelling gebeurt door te klikken op de knop IK BESTEL die beschikbaar is op het bestelformulier.
 11. Er zij op gewezen dat het plaatsen van een Bestelling niet gelijkstaat met de aanvaarding ervan. Na het plaatsen van een Bestelling, controleert de Verkoper of deze kan worden aanvaard voor uitvoering. Vervolgens aanvaardt zij de Bestelling van de Klant, die wordt bevestigd door een speciale Kennisgeving. Op het moment van ontvangst van de Kennisgeving van aanvaarding van de Bestelling voor uitvoering, komt de Verkoopovereenkomst op afstand tot stand.

§4 BETALING EN LEVERING

 1. Betaling voor gekochte Producten kan naar keuze van de Klant op een van de volgende manieren plaatsvinden:
  1. Betaling via overschrijving op de rekening van de Verkoper;
  2. Betaling via het DotPay-systeem, in overeenstemming met de voorschriften van het hierboven genoemde systeem;
  3. Betaling onder rembours
 2. De levering van de aangekochte Producten wordt uitgevoerd door een derde vervoerder/koeriersbedrijf.
 3. De gemiddelde tijd om een Bestelling klaar te maken voor verzending bedraagt tot 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van creditering van het voor de Bestelling verschuldigde bedrag. In uitzonderlijke omstandigheden vindt verzending van goederen plaats na 14 werkdagen.
 4. De Klant wordt op de hoogte gebracht van de uitvoering van de Bestelling en de verzending door het sturen van een gepast bericht naar het e-mailadres dat werd opgegeven bij de registratie of bij het plaatsen van de Bestelling
 5. Bij ontvangst van het pakket wordt de Klant verzocht om in aanwezigheid van de vervoerder/expediteur de volledigheid en de inhoud van het pakket, de staat van de buitenverpakking en de staat van het bestelde Product zorgvuldig te controleren. Indien de verpakking van het pakket tekenen van beschadiging vertoont, het pakket niet aanvaarden of in aanwezigheid van de koerier openen, eventueel een schadeprotocol opstellen en de schade documenteren met foto's of video, vervolgens zo snel mogelijk contact opnemen met de Verkoper om de zaak op te helderen. Dit zal een onmiddellijke oplossing van het probleem mogelijk maken.

§5. KLACHTEN

 1. De Verkoper is jegens de Klant aansprakelijk indien het verkochte een materieel of juridisch gebrek vertoont (Garantie), volgens de regels van de Wet van het Burgerlijk Wetboek van 23 april 1964 en Richtlijn 1999/44/EC van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen
 2. Elke Klant heeft het recht om een klacht in te dienen. Bij gebruikmaking van dit recht wordt de Klant verzocht het gebrek aan het Product nauwkeurig te omschrijven.
 3. De Verkoper wijst er, in het belang van een betrouwbare uitvoering van de Bestellingen, op dat er verschillen kunnen zijn in de kleur van de Producten als gevolg van verschillen in instellingen van het scherm/monitor in het apparaat. In verband met het bovenstaande is de Verkoper niet verantwoordelijk voor de verschillen in kleuren veroorzaakt door vervormingen van het apparaat van de Klant en voor gebreken aan de goederen die buiten zijn schuld zijn ontstaan.
 4. Alvorens een klacht in te dienen en het Product te verzenden, wordt de Klant verzocht telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de Verkoper, teneinde de klachtenprocedure te bespoedigen.
 5. De Verkoper verbindt zich ertoe de klacht te onderzoeken binnen een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag van indiening van de klacht door de Klant.
 6. Elke Klant zal per e-mail of schriftelijk op de hoogte worden gebracht van het resultaat van de klachtenprocedure.

§6. HERROEPINGSRECHT VAN HET OVEREENKOMST

 1. Elke Klant heeft, in overeenstemming met artikel 27 van de wet consumentenrechten, indien hij de hoedanigheid van consument heeft of een natuurlijk persoon is die een overeenkomst sluit die rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfsactiviteit, wanneer uit de inhoud van de overeenkomst blijkt dat deze voor die persoon niet van professionele aard is, met name voortvloeiend uit het voorwerp van zijn bedrijfsactiviteit, beschikbaar gesteld op basis van de bepalingen van de Centrale Registratie en Informatie inzake Bedrijfsactiviteiten, hij heeft het recht om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen binnen de wettelijke termijn van 14 dagen na de sluiting ervan of de ontvangst van het Product, afhankelijk van welke van deze handelingen later plaatsvond.
 2. Overeenkomstig artikel 38 van de wet op de consumentenrechten moet de entiteit waarnaar in punt 1 hierboven, niet het recht heeft om zich terug te trekken uit de overeenkomst, waarin het onderwerp van de bepaling een niet-geprefabriceerd ding is, geproduceerd volgens specificatie van de consument of gebruikt om aan zijn individuele behoeften te voldoen, wat het geval is met bepaalde Producten die verkocht worden in de Online Winkel (fotobehang, canvas, posters, stickers).
 3. Om het recht op herroeping van het overeenkomst uit te oefenen, moet een passende intentieverklaring worden opgesteld en aan de Verkoper worden toegezonden, samen met het gekochte Product en informatie over de bankrekening van de Klant waarop de prijs van het Product zal worden teruggestort.
 4. Gebruikmakend van het recht om de op afstand gesloten overeenkomst te herroepen, draagt de Klant de kosten voor het terugzenden van het Product naar de Verkoper.
 5. Na een verklaring van de wil om van het overeenkomst af te zien, zal de Klant de prijs van het Produkt terugbetaald worden, evenals de verzendingskosten van het Produkt tijdens de aankoop, ten belope van het bedrag dat overeenstemt met de goedkoopste verzendingsoptie beschikbaar bij de Verkoper binnen de 14 dagen, maar niet eerder dan voor de ontvangst van het goed.

§7. SLOTBEPALINGEN

 1. In ongereglementeerde gevallen zijn de relevante bepalingen van de algemeen toepasselijke Poolse wetgeving van toepassing.
 2. Elke Klant met de in §6 punt. bedoelde status. het recht heeft gebruik te maken van buitengerechtelijke manieren om klachten te behandelen en vorderingen in te stellen, zoals:
  1. een permanent arbitragehof voor consumenten, waar aanvragen kunnen worden ingediend ter beslechting van geschillen die voortvloeien uit de gesloten koopovereenkomst,
  2. provinciale of gemeentelijke consumenten ombudsmannen of maatschappelijke organisaties die onder meer tot taak hebben de rechten van consumenten te beschermen.
 3. Het ODR-platform voor onlinegeschillenbeslechting tussen consumenten en ondernemers op EU-niveau (ODR-platform) is beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr. Het ODR-platform is een interactieve en meertalige website met één loket voor consumenten en ondernemers die een buitengerechtelijk geschil willen beslechten over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit een onlineverkoop- of dienstencontract.
 4. Deze Winkelvoorschriften maken, samen met de bijlagen, integraal deel uit van de tussen de Verkoper en de Klant gesloten Overeenkomst.
 5. Deze Winkelvoorschriften zijn van kracht van 1 januari 2021 tot nader order.